Przetargi

Odbiór i zagospodarowanie osadu ściekowego

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający:  Gmina Miejska Skórcz ul. Główna 40 83-220 Skórcz   NIP 592-22-60-999 w  imieniu której występuje :  Zakład Gospodarki Miejskiej 83-220 Skórcz ul. Spacerowa 13   REGON 190529380   mail zgmskorcz @zgmskorcz.pl

zaprasza do złożenia ofert na:

 1. Opis przedmiotu zamówienia

odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 190805w ilości ok 1300  Mg. powstających w oczyszczalni ścieków Skórcz

 • Termin realizacji zamówienia:

od 01.02.2019 do 31.01.2020

 • Dodatkowe wymagania dla oferentów

Przy realizacji zamówienia  niezbędne jest zachowanie wymogów   określonych przepisami

 1. Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.. ( Dz. U.  z 2013r. Nr 0, poz. 21 z póź. zm.)
 2. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 25 lutego 2015r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych( Dz. U. z 2015r poz. 257)
 3.  Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania  odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu( Dz. U. z 2015r. Nr 0,poz. 1277)
 4. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska ( t. jed. Dz.U. z 2016r., poz. 672.
 5. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12  grudnia 2014r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014r. Nr 0,poz. 1973)
 • Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:

                 cena, doświadczenie

 • Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy: złożyć w formie pisemnej  na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, do dnia 21.01.2019 do godz.1000 w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:

Zapytanie ofertowe na . odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 190805w. powstających w oczyszczalni ścieków Skórcz na 2019r.

 nie otwierać przed . 21.01.2019 do godz.1010.”

 • Miejsce i termin złożenia oferty: Zakład Gospodarki Miejskiej 83-220 Skórcz ul. Spacerowa 13
 • Termin otwarcia ofert      21.01.2019 godz. 1010
 • Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami     Roman Jerkiewicz  693983401
 • Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
 • .Dodatkowe dokumenty które należy złożyć z ofertą
 • aktualną decyzję w zakresie transportu odpadów (z wyszczególnieniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, kod odpadu 19 08 05);
 •  aktualną decyzję w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (z wyszczególnieniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, kod odpadu

W przypadku planowanego odzysku komunalnych osadów ściekowych zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy o odpadach Wykonawca dołączy:

 • oświadczenie, że posiada prawo do dysponowania gruntem o odpowiedniej powierzchni, na którym osady mają być wykorzystywane,
 • oświadczenie, że grunty na jakich zamierza prowadzić odzysk osadów nie są objęte zakazem zgodnie z art. 96 ust. 12 ustawy o odpadach oraz spełniają wymagania określone w §2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 06 lutego 2015. w sprawie komunalnych osadów ściekowych,
 • oświadczenie, iż w przypadku odzysku osadów ściekowych w oparciu o art. 96 ust. 1 pkt. 1, 4 i 5 ustawy o odpadach, że na przedmiotowych gruntach będą stosowane wyłącznie osady z oczyszczalni ścieków w Skórczu
 • oświadczenie Wykonawcy, iż w przypadku odzysku osadów ściekowych w oparciu o art. 96 ust 1 ustawy o odpadach, osady ściekowe po przetransportowaniu na nieruchomość gruntową będą niezwłocznie zmieszane z gruntem
 • zaakceptowany wzór umowy
 • referencje
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania  podmiotu  lub podmiotów występujących wspólnie

Zainteresowanym podmiotom wzory oferty i umowy  prześlemy poczta elektroniczną Kontakt – Tel. 58 5824649

                                                                                  Kierownik Zakładu

                                                                                   Roman Jerkiewicz

OFERTA

(miejscowość, data)

Pieczątka oferenta

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie cenowe dotyczące

 ………………………………………………………………………………………………………………..

składam ofertę następującej treści:

 1. oferujemy wykonania zamówienia na zasadach określonych w zapytaniu cenowym za:

cenę brutto: …………………….. zł

słownie: ………………………………………………………………………………………..

cenę netto: …………………….. zł

 1. Termin wykonania zamówienia:

……………………………………………………………………………………

 1. Warunki płatności:

……………………………………………………………………………………

 1. Oświadczam, że:
 2. zapoznaliśmy się z projektem umowy,
 3. zobowiązujemy się do podpisania umowy  w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
 1. Ofertę niniejszą składam na ……… kolejno ponumerowanych stronach.
 2. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1. …………………………………………………………..

2. ………………………………………………………….

3. ………………………………………………………….

 1. Oświadczamy, że cena podana w ofercie jest obowiązująca w całym okresie ważności umowy i zawiera wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia jakie ponosi zamawiający.

……………………………….

Roman Jerkiewicz – Kierownik Zakładu

WZÓR UMOWY

Umowa Nr ,,,,,,,,,,

Na odbiór i unieszkodliwianie lub odzysk odpadów o kodach
19 08 05 z oczyszczalni ścieków w Skórczu

Umowa zawarta w dniu …………… pomiędzy

Gminą Miejską Skórcz ul. Główna 40 83-220 Skórcz legitymującą się nr NIP 592-22-60-999, zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez  płatnika usług : Zakład Gospodarki Miejskiej 83-220 Skórcz ul. Spacerowa 13 REGON: 190529380 w imieniu których występuje:

Roman Jerkiewicz – Kierownik Zakładu

a

Firmą:  ………………………reprezentowaną przez:

 1. ……………………………….

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”

Niniejsza umowa nie jest następstwem wyboru oferenta w zamówieniu publicznym udzielonym zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę o nazwie „ Odbiór i unieszkodliwianie lub odzysk odpadów o kodach  19 08 05 z oczyszczalni ścieków w Skórczu.

§ 2

 1. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru i unieszkodliwiania lub odzysku odpadów powstających w  wyniku działalności gospodarczej Zamawiającego o następujących kodach 19 08 05 ( osady ściekowe)
 2. Wykonawca zobowiązuje się odbierać sukcesywnie odpad o kodzie 19 08 05 (ustabilizowane
 3. komunalne osady ściekowe ) z oczyszczalni ścieków w Skórczu .Szacunkowa ilość 1300 Mg
 • Zamawiający każdorazowo zgłosi telefonicznie lub faksem konieczność odbioru odpadów.
 • Szczegółowe warunki i robocze ustalenia prowadzone będą:
 • ze strony Zamawiającego: Piotr Makowski telefon 693 983 404
 • ze strony Wykonawcy przez ………………………………………………..

§ 3

Odpowiedzialność za objęte umową i odebrane odpady ponosi Wykonawca wspólnie z wytwórcą od momentu ich odbioru do pełnej utylizacji bądź zagospodarowania.

§ 4

 1. Odbiór wykonanych prac dokonany zostanie dokonany na bieżąco poprzez podpisanie dokumentu wagowego odbioru.
 2. Wraz z dokonaniem odbioru Wykonawca dostarczy Zamawiającemu podpisaną kartę przekazania odpadu.

3. Dopuszcza się stosowanie dla poszczególnych rodzajów odpadów okresowej karty przekazania odpadu.

§ 5

 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie od dnia 01.02.2019 do 31.01.2020 r.
 2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania czynności określonych w § 1 innej osobie bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
 3. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień zawartych w umowie Zamawiający może niezwłocznie od umowy odstąpić.
 4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu zamówienia bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje go pomimo wezwania Zamawiającego złożonego
  na piśmie.

§ 6

 1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala się zgodnie z przedłożona ofertą:
 2. Cena netto za odbiór i unieszkodliwienie lub odzysk 1 tony odpadu o kodzie 19 08 05 ………..zł, podatek VAT w wysokości ……… co stanowi kwotę brutto ….. ( słownie  zł: ……………..)
 • Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za prawidłowo wykonaną usługę nastąpi w ciągu 30 dni od chwili dostarczenia faktury VAT z kompletem dokumentów odbiorowych Zamawiającemu.
 • Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia konta bankowego Zamawiającego.
 • Zamawiający dopuszcza wystawienie przez Wykonawcę faktury częściowej, po wykonaniu odpowiedniego zakresu robót na koniec miesiąca.

§ 7

 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu niezależnie od zaistniałej szkody kary umowne:
 2. za zwłokę w przystąpieniu do wykonania przedmiotu umowy lub jej części w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki;
 3. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
 4. Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy.
 5. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy.
 6. W przypadku zaistniałej szkody, jeżeli kary umowne nie pokryją wysokości rzeczywiście poniesionej przez Zamawiającego szkody może on dochodzić odszkodowania do pełnej wysokości szkody.
 7. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień zawartych w umowie Zamawiający może niezwłocznie od umowy odstąpić.
 8. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu zamówienia bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje go pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

§ 8

Zamawiający przewiduje możliwość zmian treści zawartej umowy. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

 1. Integralną częścią umowy jest oferta wykonawcy stanowiąca załącznik do niniejszej umowy.
 2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla stron.

     Wykonawca:                                              Zamawiający