INFORMACJA O CENACH ZA DOSTAWĘ WODY I ODBIÓR ŚCIEKÓW DO DNIA 10.06.2018r.

Zakład Gospodarki Miejskiej w Skórczu informuje, że w związku z wejściem w życie w dniu 12.12.2017r  ustawy z dnia 27 października 2017 r
o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2017 r poz. 2180) na podstawie art. 9 ust 1 w/w ustawy: taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują moc przez 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Czytaj dalej INFORMACJA O CENACH ZA DOSTAWĘ WODY I ODBIÓR ŚCIEKÓW DO DNIA 10.06.2018r.

INFORMACJA w sprawie prowadzenia odczytów i kontroli wodomierzy

Zakład Gospodarki Miejskiej w Skórczu informuje, że  począwszy  od dnia 15.12.2017r.  Pan Marek Mateusz Polakowski został upoważniony do prowadzenia odczytów i kontroli wodomierzy głównych i urządzeń pomiarowych na terenie Gminy Miejskiej Skórcz.

Jednocześnie informujemy, że pracownik nie jest upoważniony do prowadzenia inkasa- płatności za usługi realizowane przez zakład.