O firmie

Znalezione obrazy dla zapytania zgm skórcz

Zakład Gospodarki Miejskiej w Skórczu jest zakładem budżetowym, działa na podstawie uchwały Nr XXVI/120/97 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 24 czerwca 1997 r. w sprawie utworzenia komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą ,,Zakład Gospodarki Miejskiej”.

ZGM jest samodzielną jednostką organizacyjną gminy miejskiej Skórcz utworzoną w celu wykonywania zadań własnych gminy z zakresu gospodarki komunalnej obejmującej w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

ZGM w Skórczu istnieje od 24 czerwca 1997 r. Obecnie zatrudnionych jest 15 etatowych pracowników, w tym 3 osoby w administracji.

Zakład oferuje usługi w zakresie:
1) Konserwacja terenów zielonych
2) Wodociągi i kanalizacja
3) Usługi remontowe i budowlane
4) Naprawa dróg i chodników
5) Usługi transportowe
6) Inne usługi

Ceny uwzględniamy indywidualnie z każdym klientem.

Zakład osiąga przychody ze sprzedaży produkcji i usług z działalności podstawowej, ze sprzedaży produkcji i usług z działalności ubocznej, ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych, z dotacji budżetowych, z innych źródeł, przewidzianych odrębnymi przepisami.

Rozchodami zakładu są koszty materiałowe, usługi obce, remonty i inwestycje, wynagrodzenia i świadczenia pochodne, podatki i opłaty.