INFORMACJA O CENACH ZA DOSTAWĘ WODY I ODBIÓR ŚCIEKÓW DO DNIA 10.06.2018r.

Zakład Gospodarki Miejskiej w Skórczu informuje, że w związku z wejściem w życie w dniu 12.12.2017r  ustawy z dnia 27 października 2017 r
o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2017 r poz. 2180) na podstawie art. 9 ust 1 w/w ustawy: taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują moc przez 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Nowelizacja w/w ustawy unieważnia w zakresie cen i stawek opłat uchwałę Nr  XXXIII/167/2017 RM w Skórczu z dnia 16 listopada 2017r w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Ceny i stawki opłat pozostają na poziomie 2017r na okres 180 dni  licząc od dnia 12.12.2017r.

Kierownik Zakładu
Roman Jerkiewicz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.